Uddannelse

Læringsprincipper

Den faglige undervisning er produktorienteret og foregår i en professionel ramme.

Undervisningen på Glad STU tilrettelægges ud fra en række grundelementer, der tilsammen skaber den dynamik, der understøtter elevernes udvikling bedst muligt:

 • Faguddannede lærere
 • Fagligt læringsmiljø
 • Læring og motivation
 • Kompetencemål

Faguddannede lærere
Underviserne på Glad STU er erhvervsfagligt uddannede og har bred arbejds- og undervisningserfaring indenfor det område, de underviser i. Den faglige baggrund er suppleret med pædagogisk erfaring og/eller efteruddannelse.

Medarbejdere STU – en oversigt over vores uddannelser og kompetencer.

Fagligt læringsmiljø
Den faglige undervisning er produktorienteret og foregår i en professionel ramme. Det vil sige med afsæt i en animationsfaglighed, mediefaglighed og teaterfaglighed. Det faglige miljø, danner ramme for elevernes personlige og sociale udvikling og er med til at give eleverne en høj grad af motivation samt ejerskab i forhold til undervisningen og egen læring.

Læring og motivation hænger tæt sammen. Derfor vælger eleverne fag efter interesse. Den faglige ramme giver vores elever mulighed for at opleve, at de kan noget, og at de får redskaber til at give udtryk for meninger, holdninger og interesser.

Kompetencemål
Undervisningen tager afsæt i definerede tværfaglige kompetencemål. Sammen med elevens individuelle mål i forløbsplanen udgør de rammen for forløbet på Glad STU. Eleven arbejder med de fælles kompetencemål, uanset hvilken faglinje han eller hun går på. Målene er inddelt i 5 kompetenceområder:

 • Ansvarlighed
 • Kommunikation
 • Samvær
 • Myndiggørelse
 • Kreativitet

Fællesmålene anvendes som delmål i den unges forløbsplan.

Arbejdet med forløbsplanen
Elevens udvikling henimod et aktivt og selvstændigt liv eller til beskæftigelse eller videre uddannelse, når STU afsluttes, understøttes af elevens forløbsplan. Her fremgår de personlige, sociale og faglige delmål, der viser, hvordan eleven vil nå de overordnede individuelle mål i forløbsplanen.
På Glad STU er forløbsplanerne et vigtigt dokument. Planerne er dynamiske dokumenter med mål, der løbende skal justeres efter behov. Glad STU har stor ekspertise inden for udarbejdelse af forløbsplaner.

Fast vejleder og tovholder
Alle elever på Glad STU har igennem hele uddannelsen en fast tilknyttet vejleder. Vejlederen er tovholder omkring den unge.

Vejlederne har ansvaret for at koble undervisningsaktiviteterne med den unges trivsel og individuelle udvikling og varetage samarbejdet med UU og andre aktører i kommunerne. Vejlederne tager de individuelle elevsamtaler, støtter de unge i aktiviteter uden for linjefagsundervisningen og sikrer, at den unge er orienteret om og bliver involveret i udformningen af egne mål og handleplaner.

Ligeledes er det vejlederne, der sikrer, at al dokumentation omkring eleven er af høj kvalitet og opdateret. Vejlederne holder faste teammøder med faglærere fra alle fag, hvor der sættes fokus på den enkelte elev og dennes trivsel og udvikling. Her tilrettelægges den individuelle pædagogiske strategi, og der evalueres på de delmål og tegn på læring, der er opsat i hver enkelt elevs individuelle forløbsplan.

Fælles værdiggrundlag

Alle kan noget. Det er det grundlæggende menneskesyn, som al undervisning i Glad STU er baseret på.
Det er afgørende for den enkelte elevs udvikling hen imod et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt, at der i undervisningen er sammenhæng mellem begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed udgør hjørnestenene i det pædagogiske arbejde og i tilrettelæggelsen af undervisningen omkring hver enkelt elev. Det gøres i praksis ved, at lærer og vejleder, sammen med eleven, løbende forholder sig til spørgsmålene:

 • Er der en tydelig og for eleven gennemsigtig struktur i undervisningen – begribelighed?
 • Kan eleven klare opgaven? Er det den rigtige belastningsbalance for eleven? Og hvordan tilpasses kravene til eleven – håndterbarhed?
 • Og forstår eleven hvorfor noget skal gøres? Hvorfor netop det krav bliver stillet? Og har eleven selv haft indflydelse på opgaven/kravene – meningsfuldhed?

Pædagogisk tilgang
På Glad STU er et af vores grundlæggende pædagogiske redskaber baseret på KRAP – som er Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis.

KRAP
KRAP er en specialpædagogisk tilgang, som giver en systematisk og anerkendende tilgang til arbejdet med elever i STU forløb. Glad STU har siden 2010, været inspireret af og taget afsæt i KRAP bl.a. fordi, at det ressourcesyn, der ligger i KRAP, også er det, der ligger til grund for Glad STU. I 2017 tog Glad STU og KRAP de første skridt i forhold til at etablere et samarbejde, som er forankret i et fælles syn på arbejdet med mennesker med særlige forudsætninger. For at styrke anvendelsen af KRAP metoden i den daglige planlægning af undervisning og i det pædagogiske arbejde, har Glad STU i 2017 og 2018 iværksat en kompetenceudviklings strategi. Derfor har udvalgte medarbejdere taget den etårige KRAP uddannelse med henblik på at forankre metoden yderligere.

Vil du vide mere om vores læringsprincipper?

Så kontakt en af vores afdelinger her!

Her samler vi ikke på data, men på glade historier