Uddannelse

Læringsprincipper

Den faglige undervisning er produktorienteret og foregår i en professionel ramme.

Undervisningen på Glad Fagskoles STU tilrettelægges ud fra 5 grundelementer, der tilsammen skaber den dynamik, der understøtter elevernes udvikling bedst muligt:

Faguddannede lærere, Fagligt læringsmiljø, Læring og motivation, Kompetencemål & Individuel elevplan

Faguddannede lærere
Underviserne på Glad Fagskole er erhvervsfagligt uddannede og har bred arbejds- og undervisningserfaring indenfor det område, de underviser i. Den faglige baggrund er suppleret med pædagogisk erfaring og/eller efteruddannelse.

Fagligt læringsmiljø
Den faglige undervisning er produktorienteret og foregår i en professionel ramme. Det vil sige med afsæt i en køkkenfaglighed, mediefaglighed, teaterfaglighed m.fl.  Det faglige miljø, danner ramme for elevernes personlige og sociale udvikling og er med til at give eleverne en høj grad af motivation samt ejerskab i forhold til undervisningen og egen læring.

Læring og motivation hænger tæt sammen. Derfor vælger eleverne fag efter interesse. Den faglige ramme giver vores elever mulighed for at opleve, at de kan noget, og at de får redskaber til at give udtryk for meninger, holdninger og interesser.

Kompetencemål
Undervisningen tager afsæt i definerede tværfaglige kompetencemål. Sammen med elevens individuelle mål i uddannelsesplanen udgør de rammen for forløbet på Glad Fagskole. Eleven arbejder med de fælles kompetencemål, uanset hvilken faglinje han eller hun går på. Målene er inddelt i 5 kompetenceområder:

  • Ansvarlighed
  • Kommunikation
  • Samvær
  • Myndiggørelse
  • Kreativitet

Fællesmålene anvendes som delmål i den individuelle elevplan.

Individuel elevplan
Elevens udvikling henimod et aktivt og selvstændigt liv eller til beskæftigelse eller videre uddannelse, når STU afsluttes, understøttes af en individuel elevplan. Her fremgår de personlige, sociale og faglige delmål, der viser, hvordan eleven vil nå de overordnede individuelle mål i uddannelsesplane. Den individuelle elevplan tager afsæt i de overordnede mål i elevens individuelle uddannelsesplan, de fælles kompetencemål og de faglige aktiviteter på faglinjen.

Botræning på Glad Fagskole
På Glad Fagskole tilrettelægges botræning på flere måder:

På faglinjen trænes elevens evner til at kunne klare sig selv med daglige og almene forhold (fx hygiejne, kost, samarbejde mv.)
Gennem målrettede undervisningsmoduler på mindre hold med specifikke botræningstemaer trænes færdigheder indenfor fx økonomi, kommunikation på de sociale medier, seksualundervisning mv.
Trafiktræning tilrettelægges som målrettede individuelle forløb (eller i mindre grupper) med henblik på at blive selvtransporterende

Fast vejleder og tovholder
Alle elever på Glad Fagskole har igennem hele uddannelsen en fast tilknyttet kurator. Kuratorerne er vejledere og tovholdere omkring den unge.

Kuratorerne har ansvaret for at koble undervisningsaktiviteterne med den unges trivsel og individuelle udvikling og varetage samarbejdet med UU og andre aktører i kommunerne. Kuratorerne tager de individuelle elevsamtaler, støtter de unge i aktiviteter uden for faglinjeundervisningen og sikrer, at den unge er orienteret om og bliver involveret i udformningen af egne mål og handleplaner.

Ligeledes er det kuratorerne, der sikrer, at al dokumentation omkring eleven er af høj kvalitet og opdateret. Kuratorerne holder faste teammøder med faglærere fra alle faglinjer, hvor der sættes fokus på den enkelte elev og dennes trivsel og udvikling. Her tilrettelægges den individuelle pædagogiske strategi, og der evalueres på de delmål og tegn på læring, der er opsat i hver enkelt elevs individuelle elevplan.

Fælles værdiggrundlag

Alle kan noget. Det er det grundlæggende menneskesyn, som al undervisning i Glad Fagskole er baseret på.
Det er afgørende for den enkelte elevs udvikling hen imod et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt, at der i undervisningen er sammenhæng mellem begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed udgør hjørnestenene i det pædagogiske arbejde og i tilrettelæggelsen af undervisningen omkring hver enkelt elev. Det gøres i praksis ved, at lærer og kurator, sammen med eleven, løbende forholder sig til spørgsmålene:

  • Er der en tydelig og for eleven gennemsigtig struktur i undervisningen – begribelighed?
  • Kan eleven klare opgaven? Er det den rigtige belastningsbalance for eleven? Og hvordan tilpasses kravene til eleven – håndterbarhed?
  • Og forstår eleven hvorfor noget skal gøres? Hvorfor netop det krav bliver stillet? Og har eleven selv haft indflydelse på opgaven/kravene – meningsfuldhed?

Pædagogisk tilgang
Et redskab til at finde frem til svar på disse spørgsmål er Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik – KRAP.

KRAP
KRAP er en specialpædagogisk tilgang, som giver en systematisk og anerkendende tilgang til arbejdet med elever i STU forløb. Glad Fagskole har siden 2010, været inspireret af og taget afsæt i KRAP bl.a. fordi, at det ressourcesyn, der ligger i KRAP, også er det, der ligger til grund for Glad Fagskole. I 2017 tog Glad Fagskole og KRAP de første skridt i forhold til at etablere et samarbejde, som er forankret i et fælles syn på arbejdet med mennesker med særlige forudsætninger. For at styrke anvendelsen af KRAP metoden i den daglige planlægning af undervisning og i det pædagogiske arbejde, har Glad Fagskole i 2017 og 2018 iværksat en kompetenceudviklings strategi. Udvalgte medarbejdere vil i 2018 efteruddannes i KRAP med henblik på at forankre metoden yderligere.

Visuelle redskaber
KAT kassen er et anerkendt visuelt redskab til at hjælpe personer med særlige behov til forståelse af egne og andres behov og motiver. Glad Fagskole anvender KAT-kassens redskaber (skemaer, modeller, tegninger mm.) i samtaler med elever til at arbejde med elevens selvforståelse og til at ændre socialt samspil mod mere hensigtsmæssige samværsformer

Vil du vide mere om vores læringsprincipper?

Så kontakt en af vores afdelinger her!

Her samler vi ikke på data, men på glade historier